PAMÄTNÍK NENARODENÝM DEŤOM

V Svidníku na hlavnom cintoríne pribudol majestátny pamätník nenarodeným deťom, znázorňujúci rozlúčku otca a matky so svojim potrateným dieťatkom. Je miestom spomienky na všetky deti, ktoré predčasne zomreli, či už spontánne, alebo pri umelom potrate. Taktiež je miestom modlitby za všetkých rodičov, ktorí trpia takouto stratou. V neposlednom rade má aj výchovný charakter úcty k životu a jeho ochrane od počatia až po prirodzenú smrť. Veľmi dôležitým a jedinečným prvkom, poukazujúcim na tradičnú rodinu, je prítomnosť obidvoch rodičov v životnej veľkosti. Na tento projekt bola Ministerstvom vnútra SR zriaďovateľovi o.z. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku pod registračným číslom 000-2018-20450 schválená verejná zbierka s transparentným účtom.

TOTO DIELO MOHLO VZNIKNÚŤ S POMOCOU ŠTEDRÝCH DARCOV, KTORÝM VYSLOVUJEME ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ.

Dôvody, prečo je dôležité pochovať potratené dieťa:

  • Očakávané bábätko si zaslúži byť uctené ako človek, nie skončiť v spaľovni ako odpad
  • Dôstojnosť ako človeku mu prejavíme tým, že mu dáme meno a pochováme ho ako človeka
  • Môžeme sa k jeho pozostatkom vracať
  • Pohrebom prejavíme dieťatku dôstojnosť a úctu ako človeku, zároveň uzdravujeme našu bolesť z jeho straty.
Právna analýza k právu rodičov pochovať svoje nenarodené dieťa 

NAŠE DETI, KTORÉ ZOMRELI PRED NARODENÍM,
TREBA DÔSTOJNE POCHOVAŤ

Donedávna sa nenarodené deti považovali za biologický odpad a takouto formou sa aj likvidovali, čo je v príkrom rozpore s dôstojnosťou každého, aj počatého človeka. Zákonmi č. 470/2005 Z.z. a č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a hlavne novelou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 29. apríla 2017, sa táto krutá realita zmenila a spomenuté zákony umožňujú informovane a dôstojne pochovávať telensé pozostatky potrateného dieťaťa. Preto prichádzame s projektom pamätníka nenarodeným deťom v kombinácii s hrobom na uloženie pozostatkov týchto detí.

Dôvody, prečo je dôležité pochovať potratené dieťa?

 • Očakávané bábätko si zasluži byť uctené ako človek, nie skončiť v spaľovni ako odpad
 • Dôstojnosť ako človeku mu prejavíme tým, že mu dáme meno a pochováme ho ako človeka
 • Môžeme sa k jeho pozostatkom vracať
 • Pohrebom prejavíme dieťatku dôstojnosť a úctu ako človeku, zároveň uzdravujeme našu bolesť z jeho straty.

Projekt je podporený z PSK

Tento projekt podporilo mesto Svidník

VEREJNÁ ZBIERKA

HROBOVÉ MIESTO A PAMÄTNÍK
NEARODENÝM DEŤOM VO SVIDNÍKU

Lokalita:
Mestský cintorín vo Svidníku

Zdriaďovateľ a správca:
Spoločnosť priateľov a detí, mládeže a rodín vo Svidníku

Komu bude tento hrob určený?

 • Spontánne potrateným deťom
 • Umelo potrateným deťom (napr. ak otec nesúhlasí s interrupciou a využije svoje právo pochovať dieťa)
 • Všetkým deťom bez rozdielu, z rodín veriacich (všetkých vierovyznaní) i z neveriacich
 • Pre obyvateľov Svidníka i Okolia

Príbeh výstavby hrobu a pamätníka

Tento projekt môžete podporiť príspevkom na účet:
SK92 0200 0000 0029 6079 7191

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK92 0200 0000 0029 6079 7191. Ďakujeme.