PAMÄTNÍK NENARODENÝM DEŤOM

NAŠE DETI, KTORÉ ZOMRELI PRED NARODENíM,
TREBA DÔSTOJNE POCHOVAŤ

Donedávna sa nenarodené deti považovali za biologický odpad a takouto formou sa aj likvidovali, čo je v príkrom rozpore s dôstojnosťou každého, aj počatého človeka. Zákonmi č. 470/2005 Z.z. a č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a hlavne novelou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 29. apríla 2017, sa táto krutá realita zmenila a spomenuté zákony umožňujú informovane a dôstojne pochovávať telensé pozostatky potrateného dieťaťa. Preto prichádzame s projektom pamätníka nenarodeným deťom v kombinácii s hrobom na uloženie pozostatkov týchto detí.

Dôvody, prečo je dôležité pochovať potratené dieťa?

  • Očakávané bábätko si zasluži byť uctené ako človek, nie skončiť v spaľovni ako odpad
  • Dôstojnosť ako človeku mu prejavíme tým, že mu dáme meno a pochováme ho ako človeka
  • Môžeme sa k jeho pozostatkom vracať
  • Pohrebom prejavíme dieťatku dôstojnosť a úctu ako človeku, zároveň uzdravujeme našu bolesť z jeho straty.

Projekt je podporený z PSK

Tento projekt podporilo mesto Svidník

VEREJNÁ ZBIERKA

HROBOVÉ MIESTO A PAMÄTNÍK
NEARODENÝM DEŤOM VO SVIDNÍKU

Lokalita:
Mestský cintorín vo Svidníku

Zdriaďovateľ a správca:
Spoločnosť priateľov a detí, mládeže a rodín vo Svidníku

Komu bude tento hrob určený?

  • Spontánne potrateným deťom
  • Umelo potrateným deťom (napr. ak otec nesúhlasí s interrupciou a využije svoje právo pochovať dieťa)
  • Všetkým deťom bez rozdielu, z rodín veriacich (všetkých vierovyznaní) i z neveriacich
  • Pre obyvateľov Svidníka i Okolia 

Príbeh výstavby hrobu a pamätníka

Tento projekt môžete podporiť príspevkom na účet: 
SK92 0200 0000 0029 6079 7191

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK92 0200 0000 0029 6079 7191. Ďakujeme.