Darujte nám 2% z dane

Naši klienti sú vedení k tomu, aby „si zarobili na svoj chlieb.“ Napriek našej snahe o samostatnosť, sme stále odkázaní na finančné  príspevky a pomoc.

Preto Vás prosíme o Vašu pomoc v podobe 2% z Vašich daní.

AKO DAROVAŤ  2%  Z DANE PRE SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV DETÍ, MLÁDEŽE A RODÍN?

Ak ste zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že nám môžete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

3. Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

Ak ste fyzická osoba

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že nám môžete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 1. apríla na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín.

Ak ste právnická osoba

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2022 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2020 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%).

3. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že nám môžete oznámiť, že ste zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivo: Vyhlásenie k 2% z dane

ĎAKUJEME